2. GREEK ORTHODOX NAMEDAYS

today 18/07/2024 : Emilianos
tomorrow 19/07/2024 : Garyfallia, Dias, Zeus, Makrena

--- end ---